Niedziela, 18 sierpnia 2019r.
Imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony

Biuletyn informacyjny

Opłaty i prowizje

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie.

Rozdział I - RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca
1 Otwarcie rachunku: 
a) bieżącego i pomocniczego bez opłat
b) dodatkowego – dla wyodrębnienia środków na określony cel bez opłat
c) lokaty terminowej bez opłat
2 Prowadzenie rachunku:
a) bieżącego i pomocniczego z zastrzeżeniem pkt. d) i e) 20,00 zł miesięcznie
b) środków wyodrębnionych 5,00 zł miesięcznie
c) lokaty terminowej bez opłat
d) rachunku bieżącego rolników 4,00 zł miesięcznie
e) oszczędnościowo - rozliczeniowego 4,00 zł miesięcznie
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się za m-c, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych
3 Wydanie książeczki czekowej, czeków gotówkowych lub rozrachunkowych albo blankietów czekowych dla:
a) rachunków oszcz.-rozlicz. 1,00 zł za 1 blankiet
b) got. dla inst. budż. i innych 0,50 zł za 1 blankiet
c) ks. czekowe BGŻ 1934 dla przedsięb. 0,20 zł za 1 blankiet
4 Wpłaty gotówkowe:
a) na rachunki prowadzone w BS z zastrzeżeniem pkt c 0,25 % nie mniej niż 2,50 zł
b) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 0,50 % nie mniej niż 3,50 zł
c) na rachunki bieżące rolników bez opłat
Uwaga:
Prowizje pobiera się od wpłacającego lub posiadacza r-ku stosownie do zawartej umowy
5 Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych, z zastrzeżeniem pkt c)
a) prowadzonych przez BS 0,5 % nie mniej niż 3,00 zł
b) prowadzonych przez inne banki 0,5 % nie mniej niż 3,00 zł
c) pomocn. prow. przez BS z tyt. dopłat z funduszy z UE- /SAPARD,SPO, PROW/ bez opłat
6 Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 5,00 zł od każdego czeku
7 Realizacja czeków potwierdzonych przez inny bank 0,5% nie mniej niż 3,00 zł lub zgodnie z podpisanymi umowami o realizacji czeków
Uwaga:
Prowizją od opłat obciąża się podawcę czeku
8 Za przelewy:
1) na rachunki prowadzone w BS , z zastrzeżeniem pkt. 8A bez opłat
2) na rachunki w innym banku :
a) złożone w BS 3,00 zł
b) internetowe 1,00 zł
8A

Za dokonywanie przelewów wewnętrznych z rachunków na prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej na rachunki oszczędnościowe (ROR, a’vista) i odwrotnie, w ramach rachunków tego samego klienta.

- internetowe

0,2% - nie mniej niż 3 zł
i nie więcej niż 200 zł

 

1,00 zł

8B Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego
Uwaga:
Opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika.
0,5% nie mniej niz 5,00 zł
9 1) Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych 10,00 zł plus koszty
telekomunikacji
2) Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych 10,00 zł plus koszty
telekomunikacji
10 Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
- za bieżący rok 5,00 zł za każde rozpoczęte 10 pozycji

- za każdy poprzedni rok

Opłat nie pobiera się, gdy operacją jest dopis odsetek

7,00 zł za każde rozpoczęte 10 pozycji
11 Sporządzenie odpisu:
a) wyciągu z rachunku bankowego
- za rok bieżący 5,00 zł
- za każdy poprzedni rok 7,00 zł
b) jednego dowodu do wyciągu:
- za rok bieżący 2,00 zł
- za każdy poprzedni rok 3,00 zł
12 Za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 10,00 zł
13 Za przekazy w obrocie dewizowym

- od wychodzących 30,00 zł

-od otrzymywanych 7,00 zł

Uwaga:
Dopuszcza się odstąpienie od pobierania prowizji i opłat wynikających z Rozdziału I Taryfy w przypadku rezygnacji klienta z naliczania oprocentowania środków na rachunku.

Rozdział II - OBSŁUGA WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca
1 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 10,00 zł jednorazowo
2 Ustalenie salda:
- na książeczce oszczędnościowej
- ror innego banku
wg „Cennika za usługi
telekomunikacyjne w obrocie krajowym - powiększone o 50%”
3 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego
Uwaga:
Opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika.
0,5% nie mniej niż 5,00 zł
4
 
Obsługa książeczek oszczędnościowych: 
 - wystawienie książeczki a’vista 10,00 zł
 - wystawienie nowej zamiast utraconej 10,00 zł
 - umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł
 - przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (Cesja) 20,00 zł
5 Ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki, bądź numeru książeczki 20,00 zł
Dokonywanie jednorazowych lub stałych zleceń 
z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych (ror) lub książeczek oszczędnościowych 2,00 zł od 1 zlecenia -/bez opłaty dodatkowej za przelew/
z wyjątkiem: zleceń na spłatę odsetek i kredytów (rat) bez opłat
7 Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł
8 Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, czeków lub blankietów czekowych z ror 50,00 zł
9 Otwarcie rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo - rozliczeniowego bez opłat
10
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na/z rachunków oszczędnościowych oraz oszczędnościowo – rozliczeniowych z zastrzeżeniem pkt a) bez prowizji
a) wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za pośrednictwem książeczki a’vista 2,00 od każdej wypłaty

Uwaga:
Za dokonywanie zastępczo operacji wpłat i wypłat, BS uiszcza i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z innymi bankami

Rozdział III - OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH ORAZ GWARANCJE BANKOWE I INNE
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca
1
Udzielenie kredytu w rachunku kredytowym (z wyjątkiem kredytów pod lp. 2) w
zależności od terminu spłaty:
- na okres do 1 roku 2% od kwoty przyznanego kredytu lub limitu
- na okres powyżej 1 roku 3% od kwoty przyznanego kredytu lub limitu
2 1) udzielenie lub podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia):  
  -w rachunku bieżącym 2,0 % od kwoty kredytu
  -w  ROR 1,5 % od kwoty kredytu
2) odnowienie kredytu w ROR 0,50% od kwoty kredytu

2a) udzielenie kredytu "Uniwersalnego" na okres:

      a) do 1 roku

      b) powyżej 1 roku

 

3,0% od kwoty kredytu

4,0% od kwoty kredytu

3) udzielenie kredytu pomostowego na realizację przedsięwzięć inwest. w ramach SPO, PROW 2,0 % od kwoty kredytu

4) udzielenie uniwersalnego kredytu hipotecznego w zależności od terminu spłaty:

      a) na okres do 5 lat

      b) na okres powyżej 5 lat

 

1,5 % od kwoty kredytu

2,0% od kwoty kredytu

5) udzielenie kredytu mieszkaniowego "Mój Dom" 2,0% od kwoty kredytu

6) udzielenie kredytu w ramach "Kredytowej Linii Hipotecznej":

    - na okres do 5 lat

    - na okres powyżej 5 lat

 1,5% od kwoty kredytu

2,00% od kwoty kredytu

7) udzielenie kredytu obrotowego JESIEŃ 2015 2,00% od kwoty kredytu
7a) udzielenie kredytu "Płynnościowego 2017" 2,50% od kwoty kredytu
8) od zaangażowania kwoty kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR pobranego w okresie od 18.09.2012 do 31.12.2014r. 1% - nie mniej niż 200,00 zł od stanu kredytu na koniec 31.12. każdego roku kalendarzowego
3
Udzielenie poręczenia, gwarancji i awalu na okres:
- do 1 roku 1% od kwoty
- powyżej 1 roku 2% od kwoty
4 Udzielenie bankowej informacji kredytowej na zlecenie innego banku krajowego w zakresie w jakim informacje te są potrzebne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek, poręczeń i gwarancji bez opłat
5 Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tyt. kredytów bankowych lub innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 10,00 zł
6 Wydanie kserokopii umowy o kredyt 10,00 zł
7 Od innych zmian w umowach kredytowych objętych aneksami z wyjątkiem: ulg w spłacie kredytów, podwyższenie lub odnowienie kredytu w ROR i zmian w umowach kredytów pomostowych po otrzymaniu pomocy z ARiMR 1% nie mniej niż 10,00 zł
8 Za czynności związane z podjęciem decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie kredytów (odroczenie i inne ulgi) 0,5% od kwoty wnioskowanej o udzielenie ulgi- nie mniej niż 15,00 zł
9 Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno - finansowej 50,00 zł
10 Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do  kredytobiorcy lub jego poręczycieli - dot. należności przeterminowanych 4-krotność opłaty pocztowej za list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (od dnia 01.02.2001r. - 22,60 zł). Obowiązuje do zmiany przez UP
11 Za sporządzenie kopii dokumentu ze spłaty kredytu - -na wniosek Kredytobiorcy 5,00 złRozdział IIIa - PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW W DEPOZYCIE BANKOWYM
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca
1
Za przechowywanie w depozycie bankowym:
książeczki oszczędnościowej, akcji, obligacji lub innych    papierów wartościowych 3,00 zł miesięcznie od każdego dokumentu
duplikatów kluczy – jednostek posiadaczy rachunków bieżących – od każdego posiadacza 3,00 zł miesięcznieRozdział IV - KARTY PŁATNICZE
Lp. Treść Stawka obowiązująca
1 Wydanie nowej karty Visa Electron

Uwaga:
opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali Banku BPS S.A.  
8,00 zł
2 Wznowienie karty Visa Electron

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej.  
8,00 zł
3 Wydanie duplikatu karty Visa Electron

Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu.  
5,00 zł
4 Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Electron - od każdej karty Visa Electron wydanej do rachunku: 
  ROR 4,00 zł
  "rolniczego"
10,00 zł
  Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika.  
5 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24

Uwaga:
opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany.  
6,00 zł
6 Udzielenie Nieuzasadniona reklamacja – po jej rozpatrzeniu.   Bez opłat
7 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji.   Bez opłat
8 Zastrzeżenie karty.   50,00
9 Wypłata gotówki w bankomatach Banku BPS S.A   Bez opłat
10 Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia Banku BPS S.A.   Bez opłat
11 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju

Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji.
4,00 zł
12 Wypłata gotówki w bankomatach Euronet

Uwaga:
opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji.  
4,00 zł
13 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą

Uwaga:
opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji.  
2 % minimalna 12,00 zł
14 Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju

Uwaga:
opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji.  
5,00 zł
15 Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą

Uwaga:
opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji.  
2% minimalna 12,00 zł
16 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju. Bez opłat
17 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą.   Bez opłat
18 Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie.   2,00 zł
19 Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie).   Bez opłat
20 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany.

Uwaga:
opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia.  
3,00 zł
21 Za zmianę wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego.

Uwaga:
opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali Banku BPS S.A. o zmianie limitu.  
3,00 zł
22 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.   5,00 zł
23 Za zmianę danych (poza zmianą limitu autoryzacyjnego).

Uwaga:
opłata pobierana w dniu przesłania informacji do centrali Banku BPS S.A. o zmianie danych Użytkownika, Posiadacza rachunku.  
3,00 zł
24 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.   1 000,00 złRozdział IVa KARTY PŁATNICZE ONLINE
Lp. Treść Stawka obowiązująca
1 Wydanie nowej karty Visa Classic Debetowa  
Uwaga:
opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wydania karty
10,00 zł
2 Wznowienie karty Visa Classic Debetowa 
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej.  
10,00 zł
3 Wydanie duplikatu karty Visa Classic Debetowa 
Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wydania duplikatu.  
10,00 zł
4 Za wydanie karty dla współposiadacza/pełnomocnika 10,00 zł
5 Wydanie zastępczej karty za granicą 10,00 zł
Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Classic Debetowa - od każdej karty Visa Classic Debetowa wydanej do rachunku: 
  ROR 4,00 zł
  "rolniczego"
10,00 zł
Zmiana numeru PIN w bankomatach  6,00 zł
8 Ponowne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty  6,00 zł 
9 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji.   Bez opłat
10 Zastrzeżenie karty.   50,00 zł
11 Wypłata gotówki w bankomatach bezprowizyjnych Bez opłat
12 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 2,00 zł
13 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą  6,00 zł 
14 Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju  5,00 zł
15 Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą 
2% minimalna 10,00 zł
16 Realizacja transakcji bezgotówkowych w kraju Bez opłat
17 Realizacja transakcji bezgotówkowych za granicą.   Bez opłat
18 Realizacja transakcji cashback w kraju  Bez opłat 
19 Realizacja transakcji cashback za granicą Bez opłat
20 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł
21  Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie).   2,00 zł 
22 Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie 2,00 zł
23 Wysyłka zestawienia transakcji 1,00 zł
24 Za zmianę wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego Bez opłat 
25 Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu PIN  5,00 zł
23 Za zmianę danych (poza zmianą limitu autoryzacyjnego)  3,00 zł
24 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.   1 000,00 złRozdział V - BANKOWOŚĆ INTERNETOWA *
Lp. Treść Stawka obowiązująca
1 Aktywacja usługi Bankowości Internetowej Bez opłat
2 Korzystanie z usługi Bankowości Internetowej 5,00 zł /miesięcznie/
3 Wydanie PENDRIVE’A Bez opłat
4 Wydanie nowego PENDRIVE’A w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub braku zwrotu w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi Bankowość Internetowa 100,00 zł
5 Za 1 przelew 1,00 zł


* od jednostek samorządu terytorialnego nie pobiera się opłat z wyjątkiem poz. 4.