Wtorek, 18 lutego 2020r.
Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany

Biuletyn informacyjny

Oferta

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  KLIENTÓW DO PLACÓWEK NASZEGO BANKU W CELU ZAPOZNANIA SIĘ  Z AKTUALNĄ OFERTĄ

 

KREDYT MIESZKANIOWY "MÓJ DOM"

 

Oprocentowanie zmienne: stawka WIBOR 3M + marża Banku określona w umowie kredytowej

 

KREDYT HIPOTECZNY - KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

 

To kredyt na dowolny cel dla klientów prowadzących działalność gospodarczą:

- kredyt w rachunku kredytowym,

- dogodna forma udostępnienia środków - według dyspozycji klienta,

- okres kredytowania - do 15 lat,

- oprocentowanie zmienne: stawka WIBOR 3M + marża Banku

 

PROSTA DROGA DO UNIJNYCH FUNDUSZY

  

Wykorzystaj możliwośći jakie oferują fundusze unijne. Zdobądź dotację z naszą pomocą


KREDYT INWESTYCYJNY UNIA BIZNES

Rodzaj produktu - Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.


Segment docelowy - Produkt przeznaczony jest dla Klientów:

1) prowadzących działalność gospdarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego;

2) zewnętrznych i wewnętrznych.


Przeznaczenie produktu

1. Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne)

2. Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

1) przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

a) zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,

b) zakupu ziemi,

c) zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,

d) zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,

e) przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego

2) modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;

3) innych nakładów m.in.:

a) poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,

b) licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji.


Informacje dotyczące rachunku bankowego - warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (Włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu.


Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:

 • posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej,
 • posiadanie przez Wnioskodawcę udziału środków własnych w wysokości nie mniej niż 10% planowanego kosztu realizacji projektu
 • spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań właściwego Programu.

Podstawowe parametry kredytów

 • waluta kredytu - PLN,
 • okres kredytowania do 10 lat,
 • kredyt pomostowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy,

Spłata kredytu:

 • w części refinansowanej ze środków unijnych - w dniu wpływu środków z umowy dotacji, przekazanych do Banku przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II Stopnia
 • w części nierefinansowanej-zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie kredytu,

Obligatoryjne zabezpieczenia kredytu pomostowego stanowią:

 • dokonana przez Kredytobiorcę cesja na Bank należności wynikających z umowy dotacji,
 • pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w Banku.

ZAPRASZAMY DO CENTRALI BANKU ORAZ ODDZIAŁÓW I FILII. NASI PRACOWNICY UDZIELĄ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OFERTY.