Wtorek, 18 lutego 2020r.
Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany

Biuletyn informacyjny

Komunikaty

Eurofatca

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA:
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.
W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Pińczowie.
W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014. link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL
Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648
Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Pińczowie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Pińczowie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.
Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Pińczowie przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.
KONIECZNE DZIAŁANIA
Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:
1) Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Link Oświadczenia
2) Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Link Oświadczenia
Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.
W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami.
W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Pińczowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD Zewnętrzna strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknie.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
1. Czym jest EURO-FATCA?
Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
2. Kogo dotyczy Euro-Fatca?
Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.
3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?
Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.
Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Pińczowie o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.
Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego lub Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego.
4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?
Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.
5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Pińczowie?
W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Pińczowie poprosi o dostarczenie poniższych informacji:
Klient Indywidualny:
1) imię i nazwisko;
2) aktualny adres zamieszkania;
3) miejscowość i kraj urodzenia;
4) data urodzenia;
5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:
1) nazwa;
2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);
3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
4) status podmiotu;
5) dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?
Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Pińczowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?
Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Pińczowie ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.
8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?
Bank Spółdzielczy w Pińczowie jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.
9. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?
Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie Klienta a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:
1) saldo rachunku lub wartość;
2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.
10. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?
W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.
SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:
1. CRS:
Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
2. Klient Indywidualny:
Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)
3. Podmiot:
Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.
4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.
5. Rezydencja podatkowa:
Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Pińczowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.
6. TIN (ang. Tax Identification Number):
TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.
7. Oświadczenia
Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów.
8. Dochód pasywny
Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:
1) dywidendy
2) odsetki
3) dochód równoważny z odsetkami
4) opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**
5) ubezpieczenia rentowe
6) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
7) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
8) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
9) dochód netto ze swapów
10) kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych
* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.
** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.
9. Automatyczna wymiana informacji
Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.
10. Osoba Kontrolująca
Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

Dokumenty EUROFATCA

Poniżej znajdują sie linki do oświadczeń klientów odnośnie EUROFATCA

Nota prawna BS Pińczów

Nota prawna BS Pińczów

Bank Spółdzielczy w Pińczowie (zwany dalej  "Bankiem") oświadcza, że treści opublikowane na stronie niniejszego serwisu (www.bspinczow.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Bank dokłada starań aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szczegółowymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z Bankiem telefonicznie (41 3572031) lub z pracownikiem jednego z oddziałów Banku.

Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Banku Spółdzielczego w Pińczowie, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Banku.

 

 

 

Polityka informacyjna

 

Poniżej znajduje sie link do pliku zawierającego politykę informacyjną Banku

Reklamacje Klientów

 

Załącznik do Instrukcji rozpatrywania skarg/reklamacji klientów Banku Spółdzielczego w Pińczowie

 

BANK SPÓŁDZIELCZY w PIŃCZOWIE

 

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

 

Klient Banku Spółdzielczego w Pińczowie, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1.        W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

2.        Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.

3.        Klient może składać skargę/reklamację w formie:

 

1)      pisemnej - papierowej,

2)      ustnej - w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem przyjmującym skargę/reklamację - osobiście

3)      telefonicznie na nr telefonu - 41 3572037

 

4.        Skargi /reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia

5.        Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.

6.        Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.

7.        Skarga/reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.

8.        Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, tj. :

1) dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty debetowej w terminie nie późniejszym niz 15 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza rachunku/Uzytkownika karty, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niz 35 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.

2) dla pozostałych reklamacji (związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1) w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi który nie może być dłuższy niż 60 dni od złożenia reklamacji.

9.    Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/reklamacji wysyłane jest do klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z klientem, przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę/reklamację w innej formie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

Bank Spółdzielczy w Pińczowie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.

 

 

Informacja Banku Spółdzielczego w Pińczowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Poniżej znajduje sie link do informacji BS w Pińczowie

Schemat organizacyjny BS w Pińczowie

Poniżej znajduje się link do pliku zawierającego schemat organizacyjny Banku.