Drukuj

Dla rolników indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pińczowie przygotował prowadzony w walucie polskiej rachunek bieżący dostosowany do ich potrzeb.

 W przypadku rachunku rolników indywidualnych nie określono minimalnej, miesięcznej kwoty wpływów/wpłat na rachunek. Przy otwarciu rachunku jak i w czasie trwania umowy, posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Rolnik może uzyskać kredyt odnawialny w rachunku bieżącym – patrz zakładka kredyty