Drukuj

Dla klientów indywidualnych

ROR Konto

 

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym przeznaczony jest dla Posiadaczy ROR Konta na finansowanie bieżących potrzeb.

 

PRP Podstawowy Rachunek Płatniczy

PRP Konto przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które w chwili złożenia wniosku nie będą posiadały innego rachunku prowadzonego w walucie polskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami posiadacze podstawowych rachunków płatniczych mają prawo do zwolnienia z niektórych prowizji. Przede wszystkim nie zapłacą za otwarcie oraz prowadzenie konta, a także za wydanie i obsługę karty. Wszystkie te czynności są bezwarunkowo bezpłatne, co oznacza, że nie musisz spełniać żadnych warunków, aby uniknąć kosztów związanych z obsługą ROR-u. Dodatkowo w ramach podstawowego rachunku płatniczego otrzymasz:

 Jak więc widać, lista uprzywilejowanych czynności obejmuje wyłącznie podstawowe operacje bankowe.

 


Dla klientów bizesowych

 

Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych.

 

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków oraz przeprowadzania krajowych rozliczeń pieniężnych. Jego założenie upraszcza dokonywanie operacji zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych. Środki są dostępne na każde żądanie.

W celu wyodrębnienia środków przeznaczonych na określone cele, jak również dokonywania w tym zakresie rozliczeń Bank otwiera Posiadaczowi dodatkowe rachunki.

Rachunek pomocniczy służy do przeprowadzania przez Posiadacza rozliczeń określonych zawartą z Bankiem umową. Środki są dostępne na każde żądanie.

Rachunek bieżący i pomocniczy umożliwia ponadto:

 


Dla rolników

Rachunki bankowe rolników indywidualnych.

Dla rolników indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pińczowie przygotował prowadzony w walucie polskiej rachunek bieżący dostosowany do ich potrzeb.

 W przypadku rachunku rolników indywidualnych nie określono minimalnej, miesięcznej kwoty wpływów/wpłat na rachunek. Przy otwarciu rachunku jak i w czasie trwania umowy, posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Rolnik może uzyskać kredyt odnawialny w rachunku bieżącym – patrz zakładka kredyty