Drukuj

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,
 • zdolność oraz wiarygodność kredytową,

Szczegóły produktu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 10.000,00 zł,
 1. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

   1) w przypadku kredytu na zakup działki:

 1. 50% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank
  (LTV ≤ 50%);
 • w przypadku pozostałych celów kredytu:
 1. 80% (LTV≤ 80 %) wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia, albo

      z zastrzeżeniem, że do czasu gdy kapitał pozostały do spłaty z tytułu kredytu będzie wyższy     niż 80% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank, stosowana jest podwyższona marża zgodnie z Tabelą;

 • kwoty 5000,00 zł;
 1.  Okres kredytowania wynosi :
 • od 1 roku do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej;
 • od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania.
 1. Spłata kredytu w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych ratach kapitałowo-odsetkowych  w zależności od częstotliwości dochodów uzyskiwanych przez Klienta 
 2. Oprocentowanie: – zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M ( której wysokość określana jest jako średnia wartość w poprzednim kwartale kalendarzowym) oraz marżę Banku (stałą w całym okresie kredytowania) – oprocentowanie określone w  aktualnie obowiązującej Uchwale  Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie w sprawie oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie;
 3. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu - 2% jednorazowo;
 4. Kredyt Mój Dom może być przeznaczony na:
 • zakup działki budowlanej;
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom;
 • remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu
  w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową).
 • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom;
 • refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-10, jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność
  na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 8, do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia;
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę
 • dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.