Drukuj
 1. Bank Spółdzielczy niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia bankowi reklamacji rozumianej, jako zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank.
 2. Reklamacja może zostać złozona w Centrali Banku Spółdzielczego w Pińczowie, adres: 28-400 Pińczów, ul. Plac Wolności 21, w Oddziale Banku oraz w każdej innej placówce Banku obsługującej klientów. Wykaz placówek i ich adresy znajduje się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Pińczowie www.bspinczow.pl.
 3. Reklamacja może być złożona w następujący sposób:     
  1) w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -    Prawo pocztowe,     
  2) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Posiadacza rachunku w placówce Banku.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Bank w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanym przypadku, uniemożliwiającym rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, przy czym w takim przypadku Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku informację w której:
      1) wyjaśnia przyczyne opóźnienia;
      2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
      3) określa przewidywany termin (nie dłuższy niż 60 dni od otrzymania reklamacji) rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Posiadacz rachunku zostanie poinformowany przez bank pisemnie, w postaci papierowej.

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W PIŃCZOWIE