Wtorek, 19 czerwca 2018r.
Imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii

Biuletyn informacyjny

Aktualności

RODO

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) Bank Spółdzielczy w Pińczowie przedstawia:

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia
4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Pińczowie
  (ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów).
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Pińczowie jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bspinczow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej,
  a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
 6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana
  z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń),
  w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy
  o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także
  o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.
 14. 14.     W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bspinczow.pl, telefon 413572031 wew. 21. 

                                                                                            Administrator - Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

 

NOWA BANKOWOŚĆ INTERENETOWA

 

Bank Spółdzielczy w Pińczowie z przyjemnością informuje, że wdrożył nowy system bankowości internetowej EBO w wersji na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne, który zastąpi dotychczas funkcjonujący system KIRI.

Wprowadzenie tego systemu wynika z dążenia Banku do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie i sprostaniu stale rosnących oczekiwań naszych Klientów. Nowa aplikacja umożliwia uruchomienie systemu na komputerach PC oraz Mac, jak równie na smartfonach i tabletach pod kontrolą systemu operacyjnego Android lub Windows Phone.

Zapraszamy Klientów do zgłaszania sie do placówek Banku w celu załatwienia formalności związanych z uruchomienie nowego systemu EBO.

 

 

 


NOWY PRODUKT

 

Kredyt Obrotowy pn "KREDYT PŁYNNOŚCIOWY 2017"

Przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą: zaopatrzenie, produkcja.

 

Atuty kredytu:

- maksymalna kwota kredytu - 2.000,00 PLN/ha użytków rolnych x 3

- okres kredytowania do 36 m-cy

- oprocentowanie - 6,5% w stosunku rocznym

- wygodny system rat - raty malejące

- możliwość spłaty kredytu w okresach: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych

 

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Pińczowie. 

 

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji dotyczących produktu.

 

Ostateczny termin wypłat w ramach promocji - 21 lipca 2017 roku

 

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny to kredyt na dowolny cel. Dzięki niemu uwolnisz zamrożony w nieruchomościach kapitał i sfinansujesz swoje potrzeby.

 

Tani i bezpieczny kredyt

- okres spłaty od 1 roku do 15 lat,

- minimalna kwota kredytu - 10 000 zł,

- maksymalna kwota - 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,

- udział własny klienta nie jest wymagany,

- decyzja kredytowa - maks. w 10 dni,

- możliwość karencji w spłacie kapitału - do 12 m-cy,

- wygodny system spłat - raty malejące,

- oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża banku określona w umowie    kredytowej.

 

 

 

 

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1. Bank Spółdzielczy niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia bankowi reklamacji rozumianej, jako zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank.

2. Reklamacja może zostać złozona w Centrali Banku Spółdzielczego w Pińczowie, adres: 28-400 Pińczów, ul. Plac Wolności 21, w Oddziale Banku oraz w każdej innej placówce Banku obsługującej klientów. Wykaz placówek i ich adresy znajduje się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Pińczowie www.bspinczow.pl.

3. Reklamacja może być złożona w następujący sposób:

    1) w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -    Prawo pocztowe,

     2) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Posiadacza rachunku w placówce Banku.

4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Bank w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanym przypadku, uniemożliwiającym rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, nie później niż w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, przy czym w takim przypadku Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku informację w której:

    1) wyjaśnia przyczyne opóźnienia;

    2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

    3) określa przewidywany termin (nie dłuższy niż 60 dni od otrzymania reklamacji) rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Posiadacz rachunku zostanie poinformowany przez bank pisemnie, w postaci papierowej.

 

 

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W PIŃCZOWIE

c

WAŻNE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KART

Bank Spółdzielczy w Pińczowie informuje o zmianach w funkcjonowaniu kart debetowych, związanych z wdrożeniem Rekomendacji KNF dotyczących bezpieczeństwa płatności internetowych oraz zmian w rozliczaniu transakcji wprowadzonych przez organizację płatniczą VISA.

 

Ze względu bezpieczeństwa limit transakcji internetowych z dniem 1 lutego 2015r. zostanie wyzerowany. Od tego dnia w celu dokonywania płatności kartą za zakupy w sklepach internetowych konieczne będzie zdefiniowanie, obok funkcjonujących limitów gotówkowych i bezgotówkowych, limitu dla płatności internetowych. Ustalenia limitu można dokonać w placówce Banku lub dzwoniąc na Infolinię Banku BPS +48 86 215 50 00. Użytkownik karty będzie również aktywował usługę 3D Secure, dzięki której użycie karty do zapłaty w internecie będzie wymagało potwierdzenia kodem otrzymanym na telefon komórkowy, co zwiekszy bezpieczeństwo transakcji. Dla realizacji tej funkcjonalności niezbędne może być zaktualizowanie numeru telefonu komórkowego zdefiniowanego w momencie składania wniosku o kartę. Zdefiniowania numeru telefonu można dokonać tylko w placówce Banku.

Usługą 3D Secure zarządza się poprzez portal kartowy KARTOSFERA udostępniony od 1 lutego pod adresem www.kartosfera.pl. Obok funkcji zarządzania płatnościami internetowymi portal umożliwi także zastrzeżenie karty, zmianę pinu, elektroniczny portfel, przelew z karty.

Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Posiadacz rachunku/Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem +48 86 215 50 50
 • osobiście w Placówce Banku
 • za pośrednictwem portalu kartowego
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod nr +48 828 828 828